Co zmieniło się we wniosku Aktywna Tablica 2022? Jak złożyć wniosek?

2022-03-16

Niedawno rozpoczął się nowy nabór do programu dofinansowania Aktywna Tablica skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na stronie ministerstwa opublikowany został harmonogram i wzory wniosków, które będą obowiązywać w roku 2022.

Podobnie jak w zeszłym roku szkoły powinny wypełnić wniosek elektronicznie, a następnie wydrukować i podbić pieczęcią szkoły. Wniosek o udział w Programie oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego mogą być także złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Szkoły mogą składać wnioski o udział w programie do 15 maja. Natomiast organy prowadzące mają czas na złożenie wniosków do wojewodów do 30 maja.

Wnioski obowiązujące w roku 2022 nieznacznie różnią się od tych, które wypełniały szkoły w roku ubiegłym. Zarówno we wniosku B (dla dyrektorów szkół podstawowych), jak i we wniosku A (dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych) pojawiły się dwie nowe rubryki w „Część I – Dane dotyczące szkoły”. W rubryce 9 i 10 szkoła musi wskazać, wybierając odpowiedź z listy rozwijanej, czy otrzymała wsparcie finansowe w latach 2017-2019 lub 2020-2021 w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

We wniosku B na rok 2022 wydzielono również osobne rubryki dotyczące liczby uczniów w szkole zgodnej z aktualnymi danymi na dzień wypełnienia wniosku. W tym miejscu (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) szkoła powinna osobno podać liczbę uczniów z orzeczeniami i osobno liczbę uczniów z opiniami.

Nowością we wnioskach jest także końcowy zapis, będący oświadczeniem osoby składającej wniosek o dofinansowanie, zgodnie z którym we wniosek można wpisać tylko pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, które spełniają wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Do wypełnienia wniosku należy przygotować następujące dane:

  1. Nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły, szkoły za granicą lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
  2. Informację o posiadaniu przez szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno wychowawczy funkcjonalności określonych w części V. 2. Programu, z tym że ze spełniania warunku dotyczącego posiadania dostępu do Internetu o określonej przepustowości będą zwolnione w 2020 r. szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz w latach 2020–2024 szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
  3. Liczbę sal lekcyjnych w roku szkolnym, w którym szkoła, szkoła za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wnioskuje o udział w Programie, w tym liczbę sal wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii określone w Programie, objęte tym wnioskiem.
  4. Informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły, szkoły za granicą lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii określone w Programie, a także inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania.
  5. Kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
  6. Informację o planowanych sposobach korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii zakupionych w ramach Programu w celu zmiany sposobu kształcenia lub uczenia się.
  7. Wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
  8. Informację o udziale w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty lub projekcie „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
  9. Numer szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 52 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619).
  10. Ogólną liczbę uczniów w szkole z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wzory wniosków, dodatkowe informacje oraz polecane programy spełniające wszystkie wymogi rozporządzenia Aktywna Tablica 2021 dostępne są na stronie https://aktywnatablica2.pl/


Źródło:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12348109/12797171/12797172/dokument508656.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2022

pixel