Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym  Konsument objął w posiadanie Towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta objęła w posiadanie Towar.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres sklep@dzwonek.pl lub pocztą tradycyjną na adres Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Konsument może  skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej https://sklep.dzwonek.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 1 powyżej.
 1. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od  Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Towar należy odesłać lub przekazać  na adres Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed jego upływem.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są uregulowane w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych.
  2. Towary prezentowane w Sklepie lub ich części, mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
  3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
  4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna,
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  1. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  2. Reklamacje należy  kierować na adres sklep@dzwonek.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 2. żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres sklep@dzwonek.pl lub pod adres Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk.
  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

pixel