Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep.Dzwonek.pl

 

 1. Definicje
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Konto - podstrona Sklepu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kliencie i dokonywanych przez niego Zamówieniach;
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sklep Dzwonek.pl;
  6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://www.sklep.dzwonek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  7. Sprzedawca - spółka Learnetic S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Azymutalnej 9, NIP 5842705459, KRS 0000367973;
  8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Learnetic SA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.sklep.dzwonek.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://www.sklep.dzwonek.pl, prowadzony jest przez Learnetic SA z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Azymutalnej 9, NIP 5842705459, KRS 0000367973.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
  4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome, IE9 lub nowszy i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach, w tym obsługującej technologię Java 5 lub nowszej.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.dzwonek.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  2. Klient zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.sklep.dzwonek.pl, dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych i założeniu Konta, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu Zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy.
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych dla Towarów znajdujących się w magazynie, licząc od dnia uiszczenia przez Klienta płatności za zamówienie. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Niemożność zrealizowania Zamówienia
 1. W przypadku braku danego Towaru w magazynie  lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją Zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 1. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Obowiązują ceny Towarów oferowane w chwili składania Zamówienia.
  3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego (81 1440 1101 0000 0000 1197 0796),
   2. przy pomocy Płatności IAI PAY,
  4. Akceptowane są jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach UE. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
  5. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem Zamówienia do Klienta.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym  Konsument objął w posiadanie Towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta objęła w posiadanie Towar.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres sklep@dzwonek.pl lub pocztą tradycyjną na adres Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Konsument może  skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej https://sklep.dzwonek.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 1 powyżej.
 1. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od  Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Towar należy odesłać lub przekazać  na adres Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed jego upływem.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są uregulowane w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych.
  2. Towary prezentowane w Sklepie lub ich części, mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
  3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
  4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna,
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  1. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  2. Reklamacje należy  kierować na adres sklep@dzwonek.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 2. żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres sklep@dzwonek.pl lub pod adres Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk.
  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu oraz opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie.
 4. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostęĻu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 1. Zmiana Regulaminu
  1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z podanych poniżej ważnych przyczyn:
 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną lub zmiana interpretacji tych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji lub rekomendacji lub zaleceń właściwych urzędów lub organów,
 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie),
 3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Klienta przy zakładaniu Konta adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
  2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie zgodnie z punktem 2 powyżej.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2019 r.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://sklep.dzwonek.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
pixel